Rytmikfonden

Stiftelsen Svenska Dalcroze-seminariets Fond (SDF)

Stiftelsen Svenska Dalcroze-seminariets Fond (SDF) ger stöd och stipendier för att främja utvecklingen av Jaques-Dalcroze-metoden i Sverige. Två gånger per år går det att söka medel från fonden.

Bakgrund

Svenska Dalcroze-seminariet bildades 1960 i Stockholm av rytmikpedagogerna Dagmar Wide-Unterkircher och Ebba Burton, båda diplomerade av Emil Jaques-Dalcroze. Seminariet bedrev rytmiklärarutbildning i privat och sedermera halvstatlig regi. 1979 blev utbildningen ett statligt program på Kungl. Musikhögskolan. I samband med det övergick seminariets tillgångar till en stipendiefond som förvaltas av Kungliga Musikaliska Akademien. Därefter har rytmikstipendier delats ut varje år genom den ideella föreningen ”Stiftelsen Svenska Dalcroze-seminariets Fond”.

Dagmar Wide-Unterkircher
Ebba Burton

Fonden har vid några tillfällen efter bildandet fått ta emot donationer; senast en större testamenterad donation från Gunhild Wide, dotter till Dagmar Wide-Unterkirchen. Denna donation har gjort det möjligt att dela ut ytterligare ett stipendium; Wide-stipendiet.

Om föreningen Stiftelsen Svenska Dalcroze-seminariets Fond

Föreningen utgörs av en arbetande styrelse om 3-7 ledamöter. Den tar emot ansökningar och beslutar om stipendier utifrån den årliga avkastningen av fondens medel.

Stipendier ges till stöd för studieresor, undervisning, utbildning och andra förenliga ändamål inom rytmikområdet.

Ur föreningens stadgar:

Föreningen Svenska Dalcroze-seminariets Fond har till ändamål att främja utvecklingen av Jaques-Dalcroze-metoden i Sverige genom stöd till undervisning och utbildning inom området. Föreningen förvaltas av en styrelse, bestående av 3-7 ledamöter, samtliga med genomförd och examinerad rytmiklärarutbildning.

Stipendier utdelas årligen
 • till läromedelsförfattare och översättare av pedagogisk litteratur inom rytmik
 • till framstående utländska pedagogers gästföreläsningar i Sverige
 • till svenska rytmikpedagogers studieresor
 • samt till andra med av stiftelsens målsättning förenliga ändamål.
Styrelseledamöter 2020

Madeleine Wittmark, ordförande: rytmikfonden@gmail.com

Ann-Sofie Ericson
Agneta Gusterman
Ingela Kågebo
Kersti Larsson
Maria Lind
Klara Valkare

Så här söker du medel ur fonden

Ansökan om stipendium skickas digitalt till rytmikfonden@gmail.com  

Ansökan ska innehålla:

 • Kontaktuppgifter
 • Kontonummer för utbetalning av eventuellt beviljat stöd
 • En beskrivning av ändamål
 • En budgetkalkyl för projektet/resan
 • Hur mycket du söker från Svenska Dalcroze-seminariets fond
 • Om du även söker annan finansiering

Ansökningsdatum är 1 mars, för i första hand resestipendium och 1 oktober för övriga ändamål. 

Nästa ansökningsdatum är den 15 oktober 2021 (något senare än vanligt just i år). På hösten delas även Wide-stipendiet ut och till det kan du kan nominera både dig själv eller någon annan med en motivation varför hen bör delges en utmärkelse kopplat till sitt arbete med rytmik.

Styrelsen för Svenska Dalcroze-seminariets fond fattar beslut om stipendieutdelning vid styrelsemöte efter ansökningsdatumet. Samtliga sökande får skriftligt meddelande om styrelsens beslut

Stipendium utdelade 2020

 • Helene Don Lind (läromedel)
 • Monika Åslund (konsertproduktion)

Widestipendiet 2020

 • Incca Rasmusso

Bli medlem i Svenska rytmikförbundet